شرکت دایاتِک کساء | Dayatech kasa P.J.S Co

98-21-88314440+ info@dayatechco.ir

Menu

محصولات

محصولات ارائه شده توسط شرکت

محصولات شرکت

کپسول های خاموش کننده

................ آتش نشانی ................

تجهیزات امداد و نجات

................ آتش نشانی ................

کپسول های هوای فشرده

................ آتش نشانی ................

ماشین آلات امداد و نجات

................ آتش نشانی ................

سیستم های اعلام و اطفاء

................ آتش نشانی ................

سیستم های تنفسی

................ آتش نشانی ................

سیستم های نظارتی

................ سیستم های نظارتی ..................